Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ Й ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

У Національній академії внутрішніх справ триває прийом наукових статей для опублікування у фахових виданнях:

«Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ» (з юридичних наук);

«Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ» (з юридичних наук);
«Філософські та методологічні проблеми права» (з юридичних наук);
«Юридична психологія» (з юридичних і психологічних наук).

Редколегія приймає до опублікування статті, які мають такі структурні елементи:

1. Індекс УДК – у верхньому лівому кутку сторінки в першому рядку (Times New Roman, кегль 12, накреслення напівжирне, вирівнювання по лівому краю).

2. Відомості про автора (авторів): прізвище, імʼя та по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, ORCID, посада, місце роботи (навчання) із зазначенням міста. Максимальна кількість співавторів – три особи. Зазначені відомості подають трьома мовами: українською, російською, англійською (додаток 1). Імʼя та прізвище автора мають бути транслітеровані відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 року № 55. Також обовʼязково мають бути зазначені контакти (телефон, електронна пошта) (Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5).

3. Заголовок (назва) статті, поданий трьома мовами: українською, російською, англійською. Назва не має перевищувати 90 знаків з пробілами (Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1,5, накреслення напівжирне, вирівнювання по центру).

4. Розширена анотація (у формі реферату), подана трьома мовами: українською, російською та англійською. Обсяг анотації – не менше ніж 1800 знаків
з пробілами, одним абзацом (Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5). Вона має бути структурована за логікою опису матеріалу в статті й містити такі елементи:

мета (виокремлення недосліджених аспектів порушеної проблематики); • методологія (методологічний інструментарій, теоретичний базис); • наукова новизна (основні результати дослідження); • висновки (рекомендації, перспективи подальших наукових розвідок).

Анотація не має містити посилань і скорочень, а також дублювати текст статті (відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз реферування та індексування). Відповідальність за англомовний переклад покладається особисто на автора.

5. Ключові слова (6–10 окремих слів та/або у складі словосполучень, що складаються щонайбільше з двох слів) через крапку з комою. Їх подають українською, російською та англійською мовами (Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5).
6. Текст статті повинен бути структурованим та мати такі елементи:

вступ: актуальність дослідження, постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Обґрунтування новизни дослідження через ступінь опрацьованості проблеми на основі аналізу використаної літератури з обов’язковим розглядом останніх публікацій, у яких започатковано або продовжено розв’язання проблеми, з виокремленням не вирішених раніше її частин;

мета і завдання дослідження;

виклад основного матеріалу: інтерпретація наявних позицій дослідників щодо висвітлення порушеної проблематики та обґрунтування нових отриманих наукових результатів;

наукова новизна: теоретичні дані, обґрунтовані нові підходи в осмисленні матеріалу та нове розв’язання проблеми, що є вагомим зрушенням, порівняно з попередніми дослідженнями;

висновки: стисло викладені результати дослідження та перспективи подальших розвідок.

Назви структурних елементів статті мають бути виділені напівжирним накресленням і розміщені по центру.

Обсяг основного тексту статті має становити від 12 до 25 сторінок (формат А4, кегль 14, інтервал 1,5), або 21 600–45 000 знаків з пробілами, у роздрукованому й електронному варіантах (формат .rtf) українською, російською чи англійською мовами. До статті англійською мовою обов’язково додають її україномовний переклад.

Посилання в тексті мають відповідати стилю АРА (додаток 2).

7. References – транслітерований список літератури (латинськими літерами) за алфавітом, оформлений відповідно до APA-стилю (Times New Roman, кегль 12, інтервал 1,5).

8. Список використаних джерел (бібліографічний опис джерел, використаних під час підготовки статті, мовою оригіналу), оформлений згідно зі стандартом «ДСТУ 8302:2015. «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (Times New Roman, кегль 12, інтервал 1,5).

Порядок розміщення описів подається за порядком, представленим у References (без нумерації). Згідно з рекомендаціями міжнародних баз цитування, у пристатейній бібліографії повинно бути ядро джерел, яке має вплив на розвиток певної галузі науки.

References та список використаних джерел мають відповідати таким вимогам:
• кількість: 15–30 (для оригінальних статей), 30–50 (для оглядових статей) джерел, оформлених згідно із зазначеними стандартами (додаток 3). Більшість мають відображати сучасний стан наукових досліджень і бути опублікованими не пізніше, ніж протягом останніх п’яти років;

• наявність не менше ніж трьох джерел латиницею (статей з іноземних журналів із високим індексом впливовості, опублікованих протягом останніх двох-трьох років, і базових монографій);

80 % джерел повинні мати DOI, ідентифікатор цифрового об’єкта (за винятком ретровидань – 10 %), який подають через пробіл після бібліографічного опису джерела (додаток 3).

• самопосилань має бути не більше ніж 10 %.

Для опублікування статті подають:

• роздрукований варіант статті з підписом автора, що означає повну його відповідальність за якість і наукову значущість поданого матеріалу;

• електронну версію тексту статті на USB-носії або електронною поштою: rvc@naiau.kiev.ua;


• витяг із протоколу засідання кафедри (наукової лабораторії) про рекомендацію зазначеної статті до відкритого друку.

Увага! Автори несуть повну відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, точність наведених цитат, статистичних даних, власних назв, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритій публікації. Статті, подані з порушенням зазначених вимог, не приймають до друку. Виявлений редакцією факт плагіату є безумовною підставою для відхилення статті.

Редакційна колегія також не розглядає статті, принаймні один з авторів яких не має ORCID.
Адреса для листування: 03035, Україна, м. Київ, пл. Соломʼянська, 1 (відділ підготовки навчально-наукових видань НАВС).
Телефон для довідок: 097-851-72-96, 14-48.
Е-mail: rvc@naiau.kiev.ua

З питань розміщення статей у фахових виданнях Національної академії внутрішніх справ звертатися:
• «Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ» (виходить друком чотири рази на рік) – тел. 097-851-72-96, внутр. 14-48;

• «Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ» (виходить друком двічі на рік) – тел. 097-851-72-96, внутр. 14-48;

• «Філософські та методологічні проблеми права» (виходить друком двічі на рік) – тел. (044) 249-09-69, внутр. 12-82;

• «Юридична психологія» (виходить друком двічі на рік) – тел. (044) 520-08-89, 561-18-74, внутр. 15-56.

 

Додаток 1

Відповідники основних посад, наукових ступенів і вчених звань

 

Додаток 2

Приклад оформлення посилань у тексті статті (відповідно до стилю АРА)

Посилання в тексті мають виглядати таким чином: (Gundy, 2016) або (Malivskyi
& Neill, 2016; Schukking, 2018), або за наявності цитати (Slobodian & Yakovyna, 2016,
р. 58).

Приклад посилань у тексті статті українською мовою:
На переконання голландського судді Європейського суду з прав людини Ж. Шуккінга (Schukking, 2018) важливо, щоб "Сторони продемонстрували дотримання прав людини та верховенства права шляхом забезпечення дотримання мінімальних гарантій статті 6 Конвенції" (р. 155).

Приклад посилань у тексті статті англійською мовою:
According to the French philosopher Jean-Luc Marion (1999, р. 352) "Descartes remains one of our closest contemporaries".

Приклад блокової цитати:
Адаптація наявних та успішно апробованих рекомендацій криміналістичної техніки, тактики і методики до умов цивільного та інших видів судочинства є найбільш доцільним і одночасно економічним шляхом впровадження зазначених рекомендацій в інші види судочинства з урахуванням правових умов їх реалізації (Isaenko, 2018, р. 38).


Додаток 3

Поради щодо оформлення References та списку використаних джерел

У References, який складається з описів оригінальних англомовних та/або транслітерованих латиницею джерел, та списку використаних джерел (кирилицею) порядок і кількість джерел мають збігатися та залишатися незмінними.

Оформити бібліографічний опис відповідно до стилю APA можна на сайті
онлайновогоавтоматичногоформуванняпосилань:CitationMachine

(http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book); http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual або іншому.

Офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею затверджено в постанові Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Онлайн-транслітератор – http://translit.kh.ua/?passport.
Для російської мови транслітерувати потрібно згідно з вимогами наказу ФМС

Росії від 03.02.2010 № 26. Онлайн-транслітератор – http://ru.translit.net/?account=zagranpasport. Якщо вітчизняний журнал видається в перекладі на англійську мову, використовуйте англійські варіанти назви журналу та статті.
DOI видань можна знайти на сайті http://www.crossref.org

Підготовлені відповідно до загальноприйнятих вимог References та список використаних джерел матимуть такий вигляд:

 

References

Gundy A.V., & Baumann-Grau, A. (2016). Women, Incarceration, and Human Rights Violations: Feminist Criminology and Corrections by Ashgate. London: Routledge. Retrieved from ttps://www.taylorfrancis.com/books/9781134778423. doi: https://doi.org/10.4324/9781315546605.
Schukking, J. (2018). Protection of human rights and the Rule of Law in Europe: A shared responsibility.
Netherlands Quarterly of Human Rights, 36(2), 152-158. doi: 10.1177/0924051918767967.

Walklate, S., McCulloch, J., Fitz-Gibbon, K., & Maher, J. (2019). Criminology, gender and security in the Australian context: Making women’s lives matter. Theoretical Criminology, 23(1), 60-77. doi: https://doi.org/10.1177/1362480617719449.

Akimov, M.O. (2018). Kryminalno-pravova okhorona svobody osoby: problemy ta shliakhy vyrishennia [Criminal defense of individual freedom: problems and solutions]. Naukovyi visnyk Sivershchyny, Scientific herald of Sivershchyna, 1(3), 141-151. doi: https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.141 [in Ukrainian].

Vdovenko, N.M. (2013). Derzhavne rehuliuvannia akvakultury v Ukraini [State regulation of aquaculture in Ukraine monohrafiya]. Kyiv: Kondor. doi: 10.25313/2520-2057-2013-5-465 [in Ukrainian].

Isaenko, V.N. (2018). Ispolzovanie vozmojnostei kriminalistiki i sudebnoi ekspertizy v prokurorskoi deiatelnosti [Using forensic and forensic capabilities in prosecution activities]. Moscow: Prospekt. doi: https://doi.org/10.31085/9785392284306-2019-152 [in Russian].

Kozeratska, O.A. (2018). Analiz statystychnoi dostovirnosti obhruntuvannia kryteriiv "obmezhenoi osudnosti" u osib, yaki skoily seksualni zlochyny [Analysis of the statistical validity of the justification of the


criteria of "limited sanity" for persons who committed sexual offenses]. International Academy Journal, 2, 10-14. doi: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/12072018/5982 [in Ukrainian].

Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: vid 4 lystop. 1950 r. [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms from November 4, 1950]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_004 [in Ukrainian].

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: vid 13 kvit. 2012 r. No. 4651-VI [Criminal Procedural Code of Ukraine from April 13, 2012, No. 4651-VI]. (n.d.). zakon0.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 [in Ukrainian].

Chernykh, H. (2015). Zlochynnist ta parametry nasyllia v ukrainskomu suspilstvi [Criminality and the parameters of violence in Ukrainian society]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, 6, 32-35. doi: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/6.8 [in Ukrainian].


Список використаних джерел

Gundy A. V., Baumann-Grau A. Women, Incarceration, and Human Rights Violations: Feminist Criminology
and Corrections by Ashgate. London : Routledge, 2016. 156 р. URL:

https://www.taylorfrancis.com/books/9781134778423. doi: https://doi.org/10.4324/9781315546605.
Schukking J. Protection of human rights and the Rule of Law in Europe: A shared responsibility.
Netherlands Quarterly of Human Rights. 2018. Vol. 36 (2). Р. 152–158. doi:
10.1177/0924051918767967.

Walklate S., McCulloch J., Fitz-Gibbon K., Maher J. Criminology, gender and security in the Australian context: Making women’s lives matter. Theoretical Criminology. 2019. № 23 (1). Р. 60–77. doi: https://doi.org/10.1177/1362480617719449.

Акімов М. О. Кримінально-правова охорона свободи особи: проблеми та шляхи вирішення. Науковий
вісник Сіверщини. 2018. № 1 (3). С. 141–151. doi: https://doi.org/10.32755/sjlaw.2018.01.141.

Вдовенко Н. М. Державне регулювання аквакультури в Україні : монографія. Київ : Кондор, 2013.
464 с. doi: 10.25313/2520-2057-2013-5-465.
Исаенко В. Н. Использование возможностей криминалистики и судебной экспертизы в

прокурорской деятельности. М. : Проспект, 2018. 192 с. doi:
https://doi.org/10.31085/9785392284306-2019-152.
Козерацька О. А. Аналіз статистичної достовірності обґрунтування критеріїв «обмеженої

осудності» у осіб, які скоїли сексуальні злочини. International Academy Journal. Web of Scholar. 2018. № 2. С. 10–14. doi: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/12072018/5982.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : міжнар. док. від 4 листоп. 1950 р.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_004.
Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Черних Г. Злочинність та параметри насилля в українському суспільстві. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2015. № 6. С. 32–35. doi: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7979/6.8.