Галузь та проблематика

Наукове забезпечення законотворчого процесу, правозастосовної практики в державі, висвітлення проблем юридичної та суміжних наук та їх ролі в удосконаленні правоохоронної діяльності.

 

Розділи журналу:

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

ТЕОРЕТИЧНІ Й ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОЗНАВСТВА

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

РЕЦЕНЗІЇ

Процес рецензування

Процедура рецензування передбачає перевірку на відповідність назви статті її змісту, наявність новизни, актуальність, повноту викладу матеріалів, методів та результатів дослідження, а також на достовірність висновків.

  1. Термін виконання 5-10 днів.
  2. Після надходження статті до редакції її направляють  на рецензування. Наша редакція практикує сліпе рецензування.
  3. Отримання відповіді від рецензентів. У разі наявності зауважень, необхідно їх врахувати і повторно надіслати до редакції виправлений рукопис.
  4. Якщо у рецензентів зауважень немає, або вони виправлені автором згідно з рекомендаціями, статтю направляють на редагування.

 

  • Усі рукописи спочатку розглядають редактори з метою оцінювання їх відповідності тематиці та вимогам журналу.
  • Після рішення редакторів рукописи направляють двом експертам, які є фахівцями у відповідній галузі. Рукопис проходить сліпе рецензування (автор і рецензент не знають один одного).

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Періодичність

Чотири рази на рік

Редакційна колегія

Чернєй Володимир Васильович, ректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор – голова;

Гусарєв Станіслав Дмитрович, перший проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України – заступник голови;

Чернявський Сергій Сергійович, проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України – заступник голови;

Лошицький Михайло Васильович, професор кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор − відповідальний редактор.

Члени редакційної колегії:

Бичкова Світлана Сергіївна, доктор юридичних наук, професор (Національна академія внутрішніх справ);

Василевич Віталій Вацлавович, кандидат юридичних наук, професор (Національна академія внутрішніх справ);

Відацкі Ян,  доктор філософії, професор (Краківська Академія ім. Анджея Фрича Моджевського, Республіка Польща);

Джужа Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України (Національна академія внутрішніх справ);

Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент (Національна академія внутрішніх справ);

Дудоров Олександр Олексійович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (Запорізький національний університет);

Карп Семен, доктор юридичних наук (Академія «Штефан чел Маре» МВС Республіки Молдова, Республіка Молдова);

Колб Олександр Григорович, доктор юридичних наук, професор (Національна академія внутрішніх справ);

Колодій Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»);

Костицький Михайло Васильович, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений юрист України (Національна академія внутрішніх справ);

Кузьменко Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професор (Національна академія внутрішніх справ);

Лук’янчиков Євген Дмитрович, доктор юридичних наук, професор (Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»);

Никифорчук Дмитро Йосипович, доктор юридичних наук, професор (Національна академія внутрішніх справ);

Орлов Юрій Юрійович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (Національна академія внутрішніх справ);

Погорецький Микола Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка);

Савченко Андрій Володимирович, доктор юридичних наук, професор (Національна академія внутрішніх справ);

Удалова Лариса Давидівна, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (Інститут післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ);

Шакун Василь Іванович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України (Національна академія внутрішніх справ).

Етика публікацій і співпраці з авторами

 

Науковий журнал забезпечує інформування читачів про результати наукових досліджень, що здійснюють у наукових установах і вищих навчальних закладах України й інших країн світу.

Перевірка матеріалів на оригінальність, актуальність теми та її значення для дослідників і читачів – визначальні фактори, що впливають на рішення щодо публікування статті.

 

Загальні обов’язки та відповідальність Національної академії внутрішніх справ як видавця наукового журналу «Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ»

Рішення стосовно публікування приймає редакційна колегія наукового журналу з огляду на тематику статті, наукову значущість й актуальність поданих матеріалів.

Редакційна колегія наукового журналу «Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ»:

– здійснює відбір статей, наданих для опублікування в журналі, і формування редакційного портфеля чергового номера видання;

– контролює належний науковий рівень матеріалу, який публікують;

– забезпечує гласність і відкритість у відображенні наукової проблематики дослідницьких колективів кафедр та наукових підрозділів академії, а також інших установ і закладів науки й освіти;

– перешкоджає дискредитації інтелектуальних стандартів;

– надає необхідні пояснення, рецензії, вносить пропозиції та висловлює зауваження стосовно змісту та форми викладу наукового матеріалу, у разі потреби – повертає статтю на доопрацювання автору.

 

Обов’язки авторів наукового журналу «Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ»:

– нести повну відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, точність наведених цитат, статистичних даних, власних назв, ілюстративних матеріалів, а також за інші передбачені чинним законодавством України порушення;

– усунути всі недоліки письмового наукового твору (статті) відповідно до зауважень редколегії та рецензентів;

– не надавати право на розміщення статті іншим особам.

Статті, подані з порушенням зазначених вимог, не приймають до друку. Виявлений редколегією факт плагіату є безумовною підставою для відхилення статті.

Матеріал має відповідати вимогам підготовки статей до журналу «Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ». Редакційна колегія наукового журналу публікує вимоги до статей, які регулярно оновлює.

Автор наукового твору (статті) гарантує, що:

1) зміст статті є оригінальним, не містить запозичень без відповідного посилання або попереднього узгодження;

2) статтю не друкували в інших виданнях, вона не знаходиться в редакціях інших журналів або видавництв;

3) стаття не є переробкою опублікованих раніше статей, містить новий матеріал або нове наукове осмислення вже відомого матеріалу;

4) стаття не містить матеріалів, які не підлягають опублікуванню у відкритому друці, відповідно до чинного законодавства України, і її опублікування не призведе до розголошення інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації, державної таємниці);

5) імена всіх співавторів письмового наукового твору (статті) зазначено в статті, і жодної особи, яка не є співавтором письмового наукового твору (статті), до них не віднесено, а всі співавтори письмового наукового твору (статті) ознайомилися з остаточним варіантом статті, схвалили її та дали свою згоду на публікацію.

Редакційна колегія має право розміщувати опубліковані статті наукового журналу на сайті журналу, веб-порталі академії, в репозитарії, а також на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Статті в журналі публікують на безоплатній основі.

Історія журналу

Заснований 1996 року (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 19326-9126 ПР від 13 серпня 2012 року)

Включений до переліку фахових видань МОН України з юридичних наук (наказ МОН України від 29 грудня 2014 року № 1528)

Відзначений дипломом за І місце в Конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України.

Періодичність: чотири рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська

Голова редколегії – Чернєй В. В., ректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

Заступник голови - Гусарєв С. Д., перший проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Заступник голови - Чернявський С. С.,  проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Відповідальний редактор – Лошицький М. В., професор кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ,доктор юридичних наук, професор